Seqüenciació d'unitats en context Just In Time / Douki Seisan


Introducció

La seqüenciació d'unitats és fonamental en un gran nombre de sistemes productius orientats al producte en els quals són presents les línies de producció i de muntatge. Els problemes relacionats amb la seqüenciació són molt diversos: alguns poden estar orientats a obtenir una seqüència òptima a través d'un mòdul robotitzat que alimenta a diverses línies en paral·lel, altres orientats a aconseguir seqüències, per a un conjunt d'estacions en sèrie, que propiciïn la regularitat a la producció en el marc de la filosofia JIT / Douki Seisan.

Les línies de fabricació de productes mixtos, molt freqüents en els entorns JIT i Douki Seisan (DS), permeten tractar diverses variants d'un o més productes. Aquesta flexibilitat condiciona l'ordre en el qual s'han de tractar les unitats per a, per una part, aconseguir la reducció dràstica d'estocs intermedis, i, per una altra, aprofitar al màxim el temps disponible per a la fabricació.
En aquests entorns, podem trobar dues categories d'objectius bàsics (Boysen et al. (2009)):

 • A. Vinculats al sobreesforç o treball perdut: Reducció al mínim de les sobrecàrregues de treball que poden aparèixer per l'heterogeneïtat dels temps de procés de les operacions implícites en un programa de producció amb productes mixtos.

 • B. Vinculats a JIT / DS: Reducció al mínim dels nivells d'estocs en el sistema mitjançant la limitació de la variació de les taxes de producció i de consum a la cadena de fabricació i de subministrament; idealment, es tracta de mantenir constants les esmentades taxes.

En quant a la categoria A d'objectius, a més de l'enfocament relatiu a maximitzar el treball total completat, cap la possibilitat de modular el sobreesforç que s'ha d'aplicar al llarg del temps sobre algunes operacions.

Per a la categoria B d'objectius, la literatura ens proporciona diverses mesures d'eficiència que depenen de la política de la companyia.

Sota la perspectiva que ens ofereixen els problemes, una possible classificació és la que permet la seva agrupació en tres tipus de problemes de seqüències:

 • 1. Mixed-model sequencing: Seqüències que impliquen completar el màxim treball requerit pel programa de producció.

 • 2. Car sequencing problem: Seqüències condicionades per la limitació sobre la freqüència amb què poden aparèixer en elles algunes opcions especials.

 • 3. Level scheduling: Seqüències que impliquen taxes de producció i de consum de materials el més regulars possibles al llarg del temps.

La sobrecàrrega, o sobreesforç, és una mesura, en unitats de temps, del treball que no es pot completar, al ritme de l'activitat estandar establerta, en el temps concedit a les estacions (cicle). Aquesta sobrecàrrega pot aparèixer quan el temps de procés d'una unitat en una estació és més gran que el temps de cicle, encara que es disposi d'una holgura associada al cicle ampliat que es denomina finestra temporal.

Davant d'una sobrecàrrega previsible en una estació, es poden adoptar, almenys, tres tipus de mesures:

 • I. Parar la línia i completar el treball pendent amb algun reforç.

 • II. Deixar passar la unitat i concloure, posteriorment, el treball pendent en una línia final. L'esmentat treball sense concloure rep diverses denominacions: sobrecarrega, treball pendent, o treball extra que requereix del concurs d'altres operaris.

 • III. Incrementar l'activitat productiva per sobre de l'estandar, mitjançant l'assistència d'operaris de reforç o sistemes robotitzats programats prèviament.


Referències

 • Bautista, J.; Fortuny-Santos, J., 2016, Improving “JUST-IN-TIME, JUST-IN-SEQUENCE” Delivery in First-Tier Suppliers, Brazilian Journal of Operations & Production Management, Volume 13, Número 3, 2016, pp. 286-298. DOI: 10.14488/BJOPM.2016.v13.n3.a6
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R., 2016, Algoritmo híbrido GRASP-LP para secuenciar modelos mixtos en una línea de montaje con sobrecarga, libre interrupción y regularidad en la producción, Conference: XI Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2016). Salamanca, 13 al 15 de Septiembre de 2016, At Salamanca (Spain), Volume: I, pp 1-10
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2016, A hybrid dynamic programming for solving a mixed-model sequencing problem with production mix restriction and free interruptions, Progress in Artificial Intelligence, pp 1-13, First Online: 30 August 2016.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2016, Minimizing lost-work costs in a mixed-model assembly line, Conference: International Joint Conference (IJC2016): XX Congreso de Ingeniería de Organización, XXII International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, International IISE Conference 2016, International AIM Conference 2016, At San Sebastián (Spain), Volume: I, pp 3, Book of Abstracts of the International Joint Conference - CIO-ICIEOM-IISE-AIM (IJC2016), ISBN: 978-84-8081-494-2.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R., 2016, Mejores soluciones del conjunto de instancias Nissan-9Eng.I para el problema MMSP-W/pmr/free, Report number: OPE-PROTHIUS · OPE-WP.2016/02 (20160619), Affiliation: Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R., 2016, Minimización de costes por pérdida de producción y tiempo inerte en el MMSP-WP con activación de los operadores · Parte II, Report number: OPE-PROTHIUS · OPE-WP.2016/01 (20160508), Affiliation: Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2016, GRASP for sequencing mixed models in an assembly line with work overload, useless time and production regularity, Progress in Artificial Intelligence, February 2016, Volume 5, Issue 1, pp 27–33.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2015, Consideration of human resources in the Mixed-model Sequencing Problem with Work Overload Minimization: Legal provisions and productivity improvement, Expert Systems with Applications, Volume 42, Issue 22, 1 December 2015, Pages 8896–8910.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2015, GRASP para secuenciar modelos mixtos en una línea con sobrecarga, tiempo inerte y regularidad en la producción, Conference: XVI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA'15). Albacete, 9 al 12 de Noviembre de 2015, At Albacete (Spain), Volume: I, pp 177-186.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2015, Productivity improvement, considering legal conditions and Just In Time principles in the mixed-model Sequencing problem (First version), Conference: XXI International Conference on Industrial Engineering and Operations Management · XIX Congreso de Ingeniería de Organización · International IIE Conference 2015, At Aveiro (Portugal), Volume: I · First version.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2015, Extensiones del MMSP-W mediante la activación de los operadores, Conference: XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa IX Jornadas de Estadística Pública, Pamplona, del 26 al 29 de mayo de 2015, At Pamplona (Spain), Abstracts.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R., 2015, Minimización de costes por pérdida de producción y tiempo inerte en el MMSP-WP con activación de los operadores, Report number: OPE-PROTHIUS · OPE-WP.2015/05 (20150429), Affiliation: Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2015, Modeling and solving the mixed-model sequencing problem to improve productivity, International Journal of Production Economics, Volume 161, March 2015, Pages 83–95.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C.; Llovera, S., 2015, Mixed-Model Sequencing Problem Improving Labour Conditions, In book: Enhancing Synergies in a Collaborative Environment - Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Edition: First, Chapter: 1, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Pablo Cortés, Elvira Maeso-González, Alejandro Escudero-Santana, pp.3-10.
 • (more) - (article)

 • Alfaro, R., 2015, Modelado y resolución de variantes del problema de secuenciación de modelos mixtos con minimización de la sobrecarga (MMSP-W), con factores de actividad y regularidad en la producción, Doctoral Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 323 pags. Director: Bautista, J.
 • (thesis)

 • Bautista, J.; Alfaro, R., Llovera, S.; Batalla, C., 2014, Incorporating Working Conditions to a Mixed-Model Sequencing Problem, Report number: OPE-PROTHIUS · OPE-WP.2014/10 (20141113), Affiliation: Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC ) BarcelonaTech
 • (more) - (article)

 • Llovera, S.; Bautista, J.; Llovera, F. J.; Alfaro, R., 2014, Tiempo efectivo de trabajo: Un análisis normativo de la jornada laboral en el sector de automoción, Report number: OPE-PROTHIUS · OPE-WP.2014/06 (20141013), Affiliation: Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC ) BarcelonaTech
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2014, Incorporando Condiciones Laborales a Problemas de Secuencias en Líneas de Productos Mixtos, Conference: XXIV Congreso Nacional de la la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014), At Castelló (Spain)
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C.; Cano, A. 2014, Incorporating the Work Pace Concept into the MMSP-W, In book: Managing Complexity. Challenges for Industrial Engineering and Operations Management Part IV. Series: Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Edition: 1st Edition, Chapter: 30, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Cesáreo Hernádez, Adolfo López-Paredes, José M. Pérez-Ríos, pp.261-268

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C.; Llovera, S.M., 2014, Mixed-Model Sequencing Problem improving labour conditions (First version), Conference: 8th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management (CIO 2014) · XX International Conference on Industrial Engineering and Operations Management · International IIE Conference 2014, At Málaga (Spain), Volume: I · First version
 • (more) - (article)

 • Cano, A., 2014, Modelado y resolución de problemas de secuenciación en contexto JIT/DS mediante BDP, Doctoral Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 173 pags. Director: Bautista, J.
 • (thesis)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2013, Hybrid procedure based on Bounded Dynamic Programming and Linear Programming for solving a variant of the MMSP-W, IFAC Proceedings Volumes, Volume 46, Issue 9, 2013, Pages 1908-1913. doi: 10.3182/20130619-3-RU-3018.00237
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2013, Modeling and Solving a Variant of MMSP-W Problem with Production Mix Restrictions, In book: Annals of Industrial Engineering 2012. Industrial Engineering: overcoming the crisis Part IV, Edition: 1st Edition, Chapter: 28, Publisher: Springer London, Editors: J. Carlos Prado-Prado, Jesús García-Arca, pp.235-243
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2013, Impact of the Production Mix Preservation on the ORV Problem, In book: Advances in Artificial Intelligence Lecture Notes in Computer Science, Edition: I, Chapter: 26, Publisher: Springer Berlin Heidelberg, Editors: Concha Bielza, Antonio Salmerón, Amparo Alonso-Betanzos, J. Ignacio Hidalgo, Luis Martínez, Alicia Troncoso, Emilio Corchado, Juan M. Corchado, pp.250-259.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2013, Algoritmos GRASP para solucionar el problema Blocking Flow Shop, Conference: Multiconferencia CAEPIA'13. IX Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2013), At Madrid (Spain), Volume: I - pp. 443-452.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Cano, A., 2013, Incorporating Regularity of Required Workload to the MMSP-W with Serial Workstations and Free Interruption of the Operations, In book: Advances in Production Management Systems. Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services, Edition: Part II, Chapter: 51, Publisher: Springer Berlin Heidelberg, Editors: Christos Emmanouilidis, Marco Taisch, Dimitris Kiritsis, pp.405-412.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2013, Solving the Mixed Model Sequencing Problem with Workload Minimization with Product Mix Preservation (First version), Conference: 7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management - XVII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO 2013) · XIX International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (ICIEOM), At Valladolid (Spain), Volume: I · First version.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Batalla, C.; Cano, A., 2013, Incorporating the Work Pace Concept into the MMSP-W (First version), Conference: 7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management - XVII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO 2013) · XIX International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (ICIEOM), At Valladolid (Spain), Volume: I · First version.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R.; Batalla, C., 2013, Hybrid procedure based on Bounded Dynamic Programming and Linear Programming for solving a variant of the MMSP-W, Conference: IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control (MIM 2013), At Saint Petersburg (Russia), Volume: # 7 | Part# 1
 • (more) - (article)

 • Bautista, J., 2013, Sostenibilidad en el sector de automoción, Conference: Jornadas de la Real Academia de Ingeniería: "La inteligencia computacional en la sociedad del conocimiento", At Madrid (Spain), Volume: Sección: Las Jornadas de la RAI.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2012, Models for MMSP-W considering workstation dependencies: A case study of Nissan’s Barcelona plant, European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 223, Elsevier, 669-679.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Cano, A., 2012, Incorporating Regularity of Required Workload to the MMSP-W with Serial Workstations and Free Interrumption of the Operations, Conference: International Conference on Advances in Production Management Systems (APMS 2012) IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2012, At Rhodes (Greece), Volume: I
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2012, Modelling and solving a variant of the mixed-model sequencing problem with work overload minimisation and regularity constraints. An application in Nissan’s Barcelona Plant, Expert Systems with Applications, vol. 39/12, Elsevier, 11001–11010.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Companys, R.; Ribas, I., 2012, Solving the Fm|block|Cmax Problem using Bounded Dynamic Programming, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, vol. 25/6, 1235–1245.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2012, Incorporando regularidad del trabajo requerido al MMSP con mínima sobrecarga, Conference: VI International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, XVI Congreso de Ingeniería de Organización, At Vigo (Spain), Volume: I.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Cano, A., 2012, Solving the ORVP with Preservation of the Production Mix using BDP, Conference: VI International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, XVI Congreso de Ingeniería de Organización, At Vigo (Spain), Volume: I.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2012, Modeling and Solving a Variant of MMSP-W Problem with Production Mix Restrictions, Conference: VI International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, XVI Congreso de Ingeniería de Organización, At Vigo (Spain), Volume: I.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Alfaro, R.; Cano, A., 2012, Modelos para el MMSP-W con estaciones en serie, procesadores paralelos, libre interrupción de operaciones y homogeneidad del trabajo requerido, Conference: XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa · VII Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2012) Madrid, 17-20 de abril de 2012, At Madrid (Spain), Volume: I, p 41, Libro de Resúmenes (abstracts) del Congreso.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2012, Algoritmos GRASP para el MMSP-W con estaciones en serie y libre interrupción de operaciones, Conference: VIII Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados, At Albacete (Spain), Volume: I.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Companys, R.; Ribas, I., 2012, Solving Flow Shop Problems with Bounded Dynamic Programming, In book: Industrial Engineering: Innovative Networks, Edition: First, Chapter: 37, Publisher: Springer London, Editors: Suresh P. Sethi, Marija Bogataj, Lorenzo Ros-McDonnell, pp.329-337.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2012, Performance of Bounded Dynamic Programming applied to a variant of the MMSP-W problem, In book: Industrial Engineering: Innovative Networks., Edition: First, Chapter: 38, Publisher: Springer London, Editors: Suresh P. Sethi, Marija Bogataj, Lorenzo Ros-McDonnell, pp.339-348.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Alfaro, R., 2011, A bounded dynamic programming algorithm for the MMSP-W considering workstation dependencies and unrestricted interruption of the operations, In book: Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 2011 11th International Conference on, Edition: First, Chapter: 50, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Editors: Sebastián Ventura, et al, pp.289-294.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A., 2011, Solving mixed model sequencing problem in assembly lines with serial workstations with work overload minimisation and interruption rules, European Journal of Operational Research, Volume 210, Issue 3, 1 May 2011, Pages 495–513.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Cano, A.; Companys, R.; Ribas, I., 2011, A bounded dynamic programming algorithm for the blocking flow shop problem, In book: 2011 IEEE Workshop On Computational Intelligence In Production And Logistics Systems (CIPLS 2011) Proceedings, Edition: First, Chapter: 2, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Editors: Bülent Çatay, Raymond Chiong, Patrick Siarry, pp.8-15.

 • (more) - (article)

 • Cano-Belmán, J.; Ríos-Mercado, R.; Bautista, J., 2010, A scatter search based hyper-heuristic for sequencing a mixed-model assembly line, Journal of Heuristics, December 2010, Volume 16, Issue 6, pp 749–770.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Pereira, J.; Cano, A., 2010, Algoritmos de hormigas para minimizar la variación de las tasas de fabricación en líneas de montaje de productos mixtos, Conference: VII Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB/CEDI 2010), At Valencia (Spain), Volume: I.

 • (more) - (article)

 • Bautista, J.; Suárez, R., 2009, Mixed-Model Sequencing Problem with overload minimization considering workstations dependencies, In book: IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing, 2009. ISAM 2009, Edition: First, Chapter: T2B-3, Publisher: IEEE Conference Publishing Services (CPS), Editors: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, pp.351-357.

 • (more) - (article)

 • Cano-Belmán, J.; Rios-Mercado, R.Z.; Bautista, J., 2009, Combinación de reglas bajo un esquema de búsqueda dispersa para secuenciar modelos mixtos en líneas de montaje, álaga, Spain, Volume: I.

 • (article)

 • Bautista, J. ; Cano J., 2008, Minimizing work overload in mixed-model assembly lines, International Journal of Production Economics, Volume 112, Issue 1, March 2008, Pages 177–191.
 • (article)

 • Bautista, J.; Pereira, J.; Adenso-Díaz, B., 2008, A GRASP approach for the extended car sequencing problem, Journal of Scheduling, February 2008, 11:3. doi:10.1007/s10951-007-0046-4
 • (article)

 • Bautista, J.; Pereira, J.; Adenso-Díaz, B., 2008, A Beam Search approach for the optimization version of the Car Sequencing Problem, Annals of Operations Research, March 2008, Volume 159, Issue 1, pp 233–244. doi:10.1007/s10479-007-0278-x.
 • (more) - (article)

 • Bautista, J. ; Cano, J., 2007, Procedimientos de secuenciación en líneas de montaje minimizando la sobrecarga, Conference: V Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2007), At Puerto de la Cruz · Tenerife (Spain), Volume: I, pp. 725-731, ISBN: 978-84-690-3470-5.
 • (article)

 • Bautista-Valhondo, J. ; Pereira-Gude, J., 2007, Sequencing JIT Mixed Model Assembly Lines Under Station-Load and Part-Usage Constraints using Lagrangean Relaxations, In proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and Applications (MISTA 2007), 28 -31 August 2007, Paris, France, pages 550-552.
 • (article)

 • Cano, J., 2006, Modelos y algoritmos de secuenciación en líneas de ensamble de productos mixtos, Doctoral Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 141 pags. Director: Bautista, J.
 • (Thesis)

 • Bautista, J. ; Cano, J., 2006, Procedimiento constructivo por combinación de reglas para secuenciar modelos mixtos de vehículos en líneas de montaje, Conference: XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las III Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2006) Tenerife, 15-19 de mayo de 2006, At Tenerife (Spain), Volume: I, pp 577-578, Libro de Actas del Congreso.

 • (article)

 • Bautista, J. ; Cano, J., 2006, Heuristics and hiperheuristics for sequencing mixed model assembly lines minimizing work overload, Conference: ICKEDS'06 - Second International Conference on Knowledge Engineering and Decision Support, At Lisbon (Portugal), Volume: I - pp. 235-241.

 • (article)

 • Adenso-Díaz, B.; Bautista, J.; Pereira, J., 2005, Approximate Solutions For A New Version Of The Car Sequencing Problem (abstract), In proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and Applications (MISTA 2005), 18 -21 July 2005, New York, USA, pages 93-96.
 • (article)

 • Bautista, J., 2004, Modelo de Gestión para la Innovación de la Secuencia de Suministros, Report number: OPE-PROTHIUS · OPE-WP.2014/05 (20141002), (Documento científico-técnico: 02CN03-1 Cátedra Nissan UPC 2004 November), Affiliation: Universitat Politècnica de Catalunya.
 • (article)

 • Bautista, J. ; Pereira J., 2002, Ant Colonies for the RCPS Problem, In book: Topics in Artificial Intelligence - Series: Lecture Notes in Computer Science Volume 2504, 2002, Edition: First, Chapter: Ant Colonies for the RCPS Problem, Publisher: Springer Berlin Heidelberg, Editors: M. Teresa Escrig, Francisco Toledo, Elisabet Golobardes, pp.257-268.
 • (article)

 • García-Sabater, J.P., Lario, F.C., Bautista, J., 2001, Secuenciación en Contexto Dinámico de Unidades Homogéneas en el Sector del Automóvil, Conference: IV Congreso de Ingeniería de Organización (CIO 2001)., At Sevilla (Spain), Volume: I - Área: Organización de la Producción.
 • (article)

 • Bautista, J.; Companys, R.; Corominas, A., 2001, Solving the generalized apportionment problem through the optimization of discrepancy functions, European Journal of Operational Research, Volume 131, Issue 3, 16 June 2001, Pages 676–684.

 • (article)

 • Bautista, J.; Companys, R.; Mateo, M.; De la Rosa, M., 2000, FLOW-SHOP SIN PULMONES: Comparación de métodos de resolución, Conference: I Workshop de Ingeniería de Organización (CIO 2000), At Bilbao (Spain), Volume: 1, pp.107-114.

 • (article)

 • Companys, R.; Bautista, J.; Mateo, M., 2000, Mixed-Model Assembly Line Level Scheduling at Automobile Companies, Conference: POM 2000: First World Conference on Production and Operations Management (POMS, EUROMA and JSPM), At Sevilla (Spain), Volume: I.

 • (article)

 • Bautista, J. ; Companys, R. ; Corominas, A., 2000, Note on cyclic sequences in the product rate variation problem, European Journal of Operational Research, Volume 124, Issue 3, 1 August 2000, Pages 468–477.
 • (article)

 • Bautista, J.; Suárez, R.; Mateo, M.; Lusa, A., 1999, Secuenciación de tareas de ensamblado con recursos limitados mediante algoritmos de exploración de entornos, Conference: 6º Congreso Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción (AER-ATP 1999) Barcelona, 20-22 de octubre de 1999, At Barcelona (Spain), Volume: I, pp 1-11, Libro de Actas del 6º Congreso AER-ATP, Barcelona 1999.

 • (article)

 • Bautista, J.; Companys, R.; Corominas, A.; Mateo, M., 1999, GRWASP: una generalización de los algoritmos GRASP. Aplicación al ORVP, In book: III Jornadas de Ingeniería de Organización : Barcelona, 16 y 17 de septiembre de 1999, Edition: 1ª, Chapter: GRWASP: una generalización de los algoritmos GRASP. Aplicación al ORVP, Publisher: Publicacions d'Abast, Editors: Albert Corominas, coord, pp.475-482.

 • (article)

 • Bautista, J.; Mateo, M.; Companys, R.; Corominas, A., 1999, A Procedure to Solve the CORV Problem, In book: Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning, 1999. (ISATP '99), Edition: First, Chapter: 2-C3, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Editors: Jean-Michel Henrioud, General Chair, pp.361-367.
 • (article)

 • Bautista, J.; Lusa, A.; Suarez, R.; Mateo, M.; Pastor, R.; Corominas, A., 1999, Application of genetic algorithms to assembly sequence planning with limited resources, In book: Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning, 1999. (ISATP '99), Edition: First, Chapter: 2-C5, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Editors: Jean-Michel Henrioud, General Chair, pp.411-416.
 • (article)

 • Bautista, J. ; Companys, R. ; Corominas, A., 1997, Modelling and solving the production rate variation problem (PRVP), TOP, December 1997, Volume 5, Issue 2, pp 221–239.
 • (article)

 • Bautista, J.; Companys, R.; Corominas, A., 1996, A Note on the Relation between the Product Rate Variation (PRV) Problem and the Apportionment Problem, Journal of the Operational Research Society, November 1996, Volume 47, Issue 11, pp 1410–1414.
 • (article)

 • Bautista, J.; Companys, R.; Corominas, A., 1996, ARTEMISA: Un sistema de ayuda a la programación en una empresa del sector del automóvil, Dirección y Organización, vol. 16, CEPADE, 34-42.
 • (article)

 • Bautista, J.; Companys, R.; Corominas, A., 1996, Heuristics and exact algorithms for solving the Monden problem, European Journal of Operational Research, Volume 88, Issue 1, 6 January 1996, Pages 101-113.
 • (article)

 • Bautista, J., 1993, Procedimientos Heurísticos y exactos para la secuenciación en sistemas productivos de unidades homogéneas (contexto JIT), Tesis doctoral, Abril - 1993, Premio Extraordinario de doctorado en Ingeniería Industrial (Curso 1992-1993), Concesión 1995.
 • (thesis)


Obra en Procés

 • Autores, Título.

 • Submitted, mes y año